[searchandfilter id="149"]

Algemene Voorwaarden Beankick

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
 • BEANKICK is de opdrachtnemer
 • OPDRACHTGEVER is de klant van BEANKICK

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen BEANKICK en een OPDRACHTGEVER – en diens respectieve rechtsopvolger(s) – waarop BEANKICK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BEANKICK voor de uitvoering waarvan door BEANKICK derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van OPDRACHTGEVER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BEANKICK en OPDRACHTGEVER zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door BEANKICK gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BEANKICK is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte wordt aangegeven of daarin zijn begrepen de projectkosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht BEANKICK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. BEANKICK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins afgesproken, heeft de overeenkomst het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BEANKICK, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de OPDRACHTGEVER of door BEANKICK geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 3. BEANKICK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BEANKICK is uitgegaan van door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BEANKICK kenbaar behoorde te zijn.
 4. De door BEANKICK in het kader van de overeenkomst uitgebrachte aanbevelingen aan OPDRACHTGEVER gelden als advies. Voor beslissingen die OPDRACHTGEVER (mede) neemt op basis van dit advies, draagt OPDRACHTGEVER te allen tijde volledig de verantwoordelijkheid.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 5 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen BEANKICK en een OPDRACHTGEVER wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In financiële zin is de overeenkomst afgesloten zodra de eindafrekening door de OPDRACHTGEVER is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de OPDRACHTGEVER BEANKICK hierover te berichten. Indien OPDRACHTGEVER niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 6 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen (fixed price).
 2. Indien aanvullend op de overeenkomst op verzoek van OPDRACHTGEVER gedurende de looptijd van de overeenkomst extra werkzaamheden worden verricht zullen deze achteraf, op basis van daadwerkelijk bestede uren, worden verrekend tegen het gebruikelijke uurtarief.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (tijd en materiaal). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BEANKICK, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Het eerste kennismakingsgesprek is vrij van kosten. Advies- en vervolggesprekken die hierop volgen worden in rekening gebracht bij aanvaarding van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 5. BEANKICK is verantwoordelijk voor de wettelijk af te dragen loon– en inkomstenbelasting en sociale lasten.

Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij in de opdrachtovereenkomst anders is afgesproken, wordt bij aanvang van de opdracht 50% vooraf gefactureerd van het in de overeenkomst afgesproken honorarium en eventuele kosten, de restfactuur volgt na afronding van de opdracht en omvat de overige 50% van het overeengekomen bedrag en eventuele meerkosten. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien OPDRACHTGEVER in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim. OPDRACHTGEVER is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Is OPDRACHTGEVER in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van OPDRACHTGEVER. In ieder geval is OPDRACHTGEVER in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de OPDRACHTGEVER zijn de vorderingen van BEANKICK op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door BEANKICK geleverde en/of te leveren zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van BEANKICK totdat de OPDRACHTGEVER alle navolgende verplichtingen uit alle met BEANKICK gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 9 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de OPDRACHTGEVER binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan BEANKICK. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BEANKICK in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal BEANKICK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de OPDRACHTGEVER aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de OPDRACHTGEVER schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BEANKICK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OPDRACHTGEVER, heeft BEANKICK recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies.
 2. BEANKICK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

a) OPDRACHTGEVER de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b) na het sluiten van de overeenkomst BEANKICK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de OPDRACHTGEVER de verplichtingen niet zal nakomen.

c) BEANKICK behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien BEANKICK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BEANKICK, indien BEANKICK bij de vervulling van zijn werkzaamheden fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelende opdrachtnemer had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BEANKICK.
 3. Indien BEANKICK aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium exclusief BTW dat BEANKICK voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, althans tot maximaal € 15.000 (Zegge: vijftienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BEANKICK in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. In geval van onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid van BEANKICK eveneens beperkt tot een maximum van € 15.000 (Zegge: vijftienduizend euro).
 5. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, althans tot maximaal € 15.000 (Zegge: vijftienduizend euro).
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BEANKICK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BEANKICK toegerekend kunnen worden;

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover OPDRACHTGEVER aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene  voorwaarden.

7. BEANKICK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. OPDRACHTGEVER vrijwaart BEANKICK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar is.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BEANKICK of zijn ondergeschikten.

Artikel 12 Vrijwaringen

 1. De OPDRACHTGEVER vrijwaart BEANKICK voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de OPDRACHTGEVER verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien OPDRACHTGEVER aan BEANKICK informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop BEANKICK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BEANKICK niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. BEANKICK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BEANKICK zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt BEANKICK zich de rechten en bevoegdheden voor die BEANKICK toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven het eigendom van BEANKICK. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van BEANKICK. De OPDRACHTGEVER heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle door BEANKICK verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de OPDRACHTGEVER en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BEANKICK worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. BEANKICK behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. De OPDRACHTGEVER zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met BEANKICK, medewerkers van BEANKICK of van ondernemingen waarop BEANKICK ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 17 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen BEANKICK en de OPDRACHTGEVER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht of – zulks ter keuze van BEANKICK – aan de bevoegde rechter van de woonplaats van OPDRACHTGEVER, tenzij krachtens dwingend Nederlands recht een andere rechter bevoegd is.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, daarbij mogelijk ondersteund door een mediator.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn ter beschikking gesteld bij de tot stand komen van de overeenkomst, alsmede op de website van Beankick.

 

Aldus opgemaakt te Woerden, 1 januari 2016.


Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

NIEUWSBRIEF

We hebben regelmatig voordelige aanbiedingen. Schrijf je in en ontvang de aanbiedingen automatisch.

CONTACT

Bezoekadres: Beankick Botnische Golf 9A 3446 CN Woerden T +31 (0)348 712431 M +31 (0)6 38 538 917 E info@beankick.nl KvK: 63847876 Nassaukade 45 3441 AC Woerden